Com col·laborar amb MSF

Com a secció local de la fundació, us convidem a participar, de totes les formes que us sigui possible, i evidentment econòmicament també.

Podeu contribuir en el manteniment de la xarxa sense fils de Mataró pagant una quota voluntària de 2 €/mes (24 €/any) al nº de compte:

0182 3882 00 0201616289

Les donacions a la Fundació permeten deduccions fiscals d’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Deducció de la quota de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Deducció de la quota de l’impost de societats.