Però això... és legal?

SI. A guifi.net i amb el Comuns Sensefils es vol observar en tot moment el marc jurídic vigent, que actualment és el següent:

  1. La xarxa(*) es forma de forma espontània a mesura de que s'hi van incorporant nous membres com a nodes de la xarxa. Per connectar-se i construir una xarxa no cal cap autorització administrativa.
  2. Quan la xarxa(*) fa servir l'espectre radioelèctric que no requereix llicència, tampoc cal cap autorització administrativa.
  3. Quan els usuaris entre ells comparteixen continguts a través de la xarxa(*), inclosos els accessos a altres xarxes com ara internet, implícit en qualsevol xarxa de comunicacions, s'entén que estan fent una autoprestació, o agregant les seves respectives autoprestacions. En cap cas un servei a tercers tampoc cal cap autorització o notificació administrativa (Art. 6.2 de la Llei 32/2003 General de Telecomunicacions).
  4. Qui vulgui exercir activitats econòmiques o prestar serveis de telecomunicacions a tercers com a operador a través de la xarxa(*) haurà de disposar de les corresponents autoritzacions administratives (Llicències o autoritzacions d'activitat, etc...). En qualsevol cas aquestes activitats, encara que s'exerceixin dins de la xarxa (*), en aquest cas NO tenen res a veure amb guifi.net, i només se'n pot responsabilitzar a qui les exerceix.

(*) Ens referim a "la xarxa" com a la xarxa de comunicacions lliure i oberta que resulta de les activitats que li son pròpies a guifi.net-